beckers-lindblomma805-paint-the-outdoor-chair-sweden-2

Vårt miljöarbete

Visste du att vi som första färgtillverkare fick våra produkter miljömärkta med Svanen? Vi var tidigt ute med att satsa på en hållbar färgtillverkning och idag är merparten av våra produkter är vattenbaserade. Något som är bra för både miljön och för dig som ska måla.  Men vårt miljöarbete sträcker sig längre än så.

 
Beckers Miljöpolicy:

Vi vill bidra till en hållbar utveckling av samhället genom att ta fram måleriprodukter som både skyddar och ger fina ytor. Som en del i detta ska vi leda utvecklingen av färgsystem med så liten miljöbelastning som möjligt. Detta innebär att vi ska:

• Utveckla och marknadsföra miljöanpassade produkter.
• Ersätta farliga ämnen i produkterna så långt detta är möjligt.
• Minimera miljöpåverkan vid tillverkningen av produkter genom att hushålla med naturresurser och göra processerna mer slutna.
• Minimera uppkomsten av restprodukter och avfall.
• Lagra och distribuera våra produkter på ett säkert sätt och eftersträva minskad miljöpåverkan vid våra transporter.
• Säkerställa att våra leverantörer och entreprenörer uppfyller våra miljökrav.
• Ha en öppen och saklig kommunikation om vårt miljö- och kvalitetsarbete med anställda, kunder och andras om är intresserade av dessa frågor.
• Följa miljölagstiftningen, förebygga föroreningar och ständigt förbättra vår verksamhet.

Miljömärkningar

Svanen

Beckers var första färgtillverkaren som fick sina produkter märkta med Svanen. Att produkterna är Svanen-märkta innebär att de uppfyller högt ställda kvalitetskrav samtidigt som de är miljöanpassade – både när det gäller tillverkning och användning.

Astma- och Allergiförbundet

Vi är stolta över att klara Astma- och Allergiförbundets tuffa krav. Märkningen är en belöning för allt hårt arbete vi lagt ner på att ta fram produkter som är bra för miljön och hälsan. Observera att Astma- och Allergiförbundets symbol inte gäller under målning med färgen utan först två veckor efter avslutat måleriarbete. Iakttag försiktighet och säkerställ att det finns bra ventilation även under dessa två veckor (så kallad avklingningstid).

BETA och BASTA

Ämnen som är farliga för människors hälsa och för miljön hör inte hemma i ett hållbart byggande. Alla som har ett inflytande över val av produkter under byggprocessen behöver därför säkerställa att de produkter man väljer klarar BASTA, krav som innebär att produkterna inte får innehålla några farliga ämnen.

BASTAs databas innehåller två register: BETA, produkter som uppfyller systemets grundkrav, och BASTA, produkter som uppfyller systemets högre krav.

Endast byggprodukter som klarar kraven får registreras i databasen, som är fritt tillgänglig på www.bastaonline.se. Där finns också kraven på kemiskt innehåll beskrivna i detalj.

Majoriteten av Beckers produkter är registrerade i BASTAs databas. Det garanterar dels att vi har full koll på alla ämnen i våra produkter, dels att ämnen med särskilt farliga egenskaper inte ingår i produkten.

Sju argument för vattenburen färg

Lösningsmedlet är enda skillnaden

Lösningsmedel är det som bär bindemedel och pigment i en färg och gör den målningsbar. I en vattenburen färg är det just vatten, att jämföra med en lösningsmedelsburen färg där det är exempelvis lacknafta.

När den uppmålade färgen torkar dunstar lösningsmedlet bort. Färgskiktets kvalitet och därmed slutresultatet blir detsamma, oavsett om färgen innehåller lacknafta eller vatten. Skillnaden är att vattenburen färg är bättre för miljön och den som jobbar med färgen. Dagens vattenburna färger har utvecklats enligt den senaste forskningen och håller mycket hög kvalitet.

Skonsamt för miljön

Varje år målas cirka 200 000 småhus i Sverige. Det går åt cirka 50 liter färg för att måla ett normalstort hus utvändigt. 50 liter vattenburen färg innehåller ingen lacknafta medan 50 liter lösningsmedelsburen färg innehåller cirka 18 liter lacknafta. Det motsvarar lika mycket giftigt marknära ozon som en modern bil som kör två varv runt jorden släpper ut.

Enklare och mer miljövänligt att rengöra

En vattenburen färg kan rengöras med vatten, till skillnad mot en lacknaftabaserad som rengörs med lacknafta eller liknande. Börja med att torka av penseln på ett papper, en tidning eller trasa. Skölj sedan pensel i en burk med vatten. Låt vattnet dunsta och lämna de torkade färgresterna vid återvinningscentralens plats för farligt avfall. Alternativt lämnar du in burken med tvättvattnet.

Ger en bättre arbetsmiljö

Vattenburen färg är i princip luktfri. Arbetsmiljön blir därför betydligt bättre än när du målar med lösningsmedelsburen färg. Dessutom går det att flytta in i det målade rummet så fort måleriarbetet är klart, utan risk för hälsan.

Utgör ingen risk för barn och gravida

Vattenburna och lågemitterande färger innebär i regel ingen risk för gravida eller små barn, så länge instruktionen på produkten följs. Lacker, färger och sprayer med organiska lösningsmedel som lacknafta ska däremot inte användas i rum där små barn eller gravida samtidigt vistas.

Ger ett hållbart resultat

Beckers vattenbaserade premiumprodukter ger ett mycket hållbart resultat. Med noggrant genomfört grundarbete håller till exempel en träfasad målad med Beckers upp till 15 år.

Kan målas på lösningsmedelsburen färg

I de flesta fall går det att måla om med en modern, vattenbaserad färg även om fasaden tidigare är målad med en lösningsmedelsbaserad produkt.

Har du frågor?

Vår kundservice är experter på färg och målning. Fråga oss vad du vill – inga frågor är för lätta eller svåra.