Primex Grundolja Plus

Primex

Basta
Primex Grundolja Plus

Primex Grundolja Plus

Primex

Produkten utgår under april 2020. Impregnera dina trärena ytor innan målning för att få ett slutresultat som varar längre. Primex Grundolja Plus är en flytande impregnerande grundolja som används för skydd av skarvar, ändträ och andra utsatta delar på trä utomhus. Primex Grundolja Plus tränger väldigt lätt in i träfibrerna vilket ger ett mycket bra skydd mot vattenupptagning och minskad risk för sprickbildning i trä och färgskikt. Genom att använda Primex Grundolja Plus blir träet dessutom skyddat från röta och blånadsangrepp. Gör dig själv en tjänst – använd Primex Grundolja Plus för ett hållbart resultat som håller din träfasad i gott skick längre.

  • Skyddar mot blånad, röta och mögel
  • Skyydar mot vattenupptagning
  • Blåtonad - enklare att applicera
Beräkna färgmängd
Användningsområde


Åtgång

6,25 - 12,5 m²/l


Glans

-


Verktyg

pensel


Målningstemperatur

Lägst +5°C yttemperatur och under 80% rel luftfuktighet


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 4(h). timmar


Bindemedel

Olja


VOC

Förberedelse av ytor

Se till att ytorna är torra, rena och fria från stoft. Åldrat och grånat trä tar du bort genom att borsta och slipa.


Måla

STRYK PÅ OLJAN: Rör om väl före användning. Appliceras med pensel. Stryk på Primex Grundolja Plus till träet är mättat. Eventuellt överskott torkar du bort innan det torkat. Mängden som ska appliceras är 80-160 ml/m2 (motsvarande 6,25–12,5 m2/l) beroende på underlagets sugning. Normalt uppnås mängden genom 1-2 strykningar. Primex Grundolja Plus är normalt klibbfri efter ca 1 timme och övermålningsbar efter 4-8 timmar. Primex Grundolja Plus ska inte användas på intakta färgskikt eller laserade ytor. Primex Grundolja Plus ska alltid övermålas med Primex Trägrund Plus och Perfekt Plus façade, innan ytan utsätts för väder och vind.


När du målat klart


Skötselråd


Viktigt

För att skydda vattenlevande organismer får medlet inte användas i direkt kontakt med vattenmiljö (sjöar, vattendrag mm). Undvik spill vid behandling, täck mark för att förhindra att spill når mark och vatten. Använd skyddshandskar och skyddskläder, även vid hantering av nybehandlat trä. LÅT INTE MAT, DRYCK, BESTICK OCH LIKNANDE KOMMA I KONTAKT MED PRODUKTEN. Tänk på att TVÄTTA MED TVÅL OCH VATTEN VID HUDKONTAKT och att alltid tvätta händerna efter avslutat arbete. FÖRVARAS SÄKERT. Verksamma ämnen: - 0.9 % w/w 1-(2-(2’,4’-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3- dioxolan-2-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole (9.02g/l) - 0.3 % w/w 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (3.01g/l) Propiconazole + IPBC Läs medföljande anvisningar. Förvaras väl tillsluten och frostfritt. Sista användningsdatum: 2 år efter burkens öppnande. Batch nr: se tryckt nr på burken. Träskyddsmedel (PT8). Reg.nr. 5239. Behörighetsklass 3. Innehavare av produktgodkännande: Tikkurila Oyj, Kuninkaalantie 1, P.O. Box 53,FI-01301, Finland Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare. Innehåller propiokonazol och 3-jod-2- propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion. För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida. FÖRSTA HJÄLPEN: Vid hudkontakt: Ta av alla förorenade kläder och tvätta huden med mycket vatten och tvål. Kontakta läkare om symptom uppstår. Vid kontakt med ögonen: Skölj genast med mycket vatten. Kontakta läkare om symptom uppstår. Vid förtäring: Framkalla inte kräkning såvida det inte beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer ska huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ner i lungorna. Sök läkare. Vid inandning: Ta ut personen i friska luften. Håll personen varm och i vila. Kontakta läkare om symtomen är allvarliga eller långvariga.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör