Ordlista för yrkesmålaren

Målarens ordlista med förklaringar på ord som du kan stöta på när du läser eller pratar om färg.

 A

Adhesion

I förenklat tal vidhäftning.

 

Astma och Allergiförbundet och Svanen

Många av Beckers produkter har rätt att bära dessa miljösymboler och dessa finns markerade på Färgfaktabladet och på förpackningarna.

 

Alifatnafta

Lacknafta med låg aromathalt som gör den mer miljöanpassad än vanlig lacknafta.

 

Akrylatfärg (latex)

Bindemedel emulgerat (finfördelat) i vatten med mycket god beständighet. Ofta använt i utomhusfärg. På trä utomhus behövs då grundfärg avvattenburen alkyd.

 

Alkydfärg

Alkydbindemedel tillverkas av olika typer av vegetabiliska oljor tillsammans med speciella alkoholer och syror. Generellt har alkydfärger snabbare torktid och bättre väderbeständighet jämfört med linoljefärger. Ett viktigt användningsområde för alkydfärger är som grundfärg under latexfärger utomhus på trä.

 

Applicering

Påföring av färg på en yta.

 

Armerande

Stärkande effekt, ger färgen högre slitstyrka.

 

B

Bas/buren

En färgprodukt är baserad på ett bindemedel och buren av ett lösningsmedel.

 

Basta-systemet – krav för ett hållbart byggande

Ämnen som är farliga för miljön i allmänhet, och människors hälsa i synnerhet, hör inte hemma i ett hållbart byggande. De produkter du väljer ska klara BASTA-kraven vilka innebär att produkterna, kort sagt, inte får innehålla farliga ämnen.

BASTA-systemets krav bygger på den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Syftet med kraven är att på sikt helt eliminera farliga kemiska ämnen i byggsektorn. BASTA-systemet stöds därför av Sveriges största aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen.

BASTAs databas innehåller två register, BETA och BASTA. BETA-registret innehåller produkter som uppfyller grundkraven, BASTA-registret innehåller produkter som uppfyller systemets hårdare krav. Majoriteten av Beckers produkter är registrerade i BASTAs databas vilket garanterar att vi dels har full koll på alla ingående ämnen, dels visar att det inte finns farliga ämnen i produkterna.

 

Bets

Betser är uppbyggda på lösliga färgämnen som är mycket transparenta och färgstarka. I regel är ljusbeständigheten dålig hos betser, därför används dessa endast inomhus.

 

Biocid

Ämne med förmåga att döda organismer.

 

Blåsor

Blåsor kan uppstå vid exempelvis målning på solheta eller alltför fuktiga ytor. Jämför Linoljeblåsor.

 

Blödning/blödande pigment

Kan uppstå när ett pigment inte tål ett visst lösningsmedel. Det kan då ge missfärgningar i ytan.

 

Brandfarlighet

Vissa färgprodukter som innehåller lösningsmedel varierande i grad av brandfarlighet. Denna mäts via bestämning av flampunkt (temperatur då ångor antänds av öppen låga):

  • Klass 1: Mycket brandfarligt. Antänds vid temperatur lägre än +21ºC
  • Klass 2a: Brandfarligt, högre än +21ºC men lägre än +30ºC
  • Klass 2b: Brandfarligt, högre än +30ºC men lägre än +55ºC
  • Klass 3: Högre än +55ºC till och med +100ºC.

 

Beckers brytsystem

Beckers brytsystem heter Beckers Colour System och består av en datoriserad receptbank, brytmaskin och skakmaskin. En mängd faktorer gör att en liten avvikelse i kulör kan ske mellan olika brytningar. Därför bör om möjligt all färg till ett specifikt objekt brytas samtidigt med färg ur samma tillverkningssats.

 

D

Densitet

Förhållandet mellan en kropps massa (vikt) och dess volym. En blandning bestående av fasta partiklar, vätskedroppar eller gasbubblor i vätska eller gas.

 

Dispersion

En blandning bestående av fasta partiklar, vätskedroppar eller gasbubblor i vätska eller gas. Mineral bestående av magnesiumkalciumkarbonat.

 

Dolomit

Mineral bestående av magnesiumkalciumkarbonat.

 

E

Epoxifärg

Tvåkomponentfärger där epoxidelen reagerar kemiskt med härdaren. De har en begränsad användningstid efter härdartillsats. Epoxifärger finns lösta i lösningsmedel eller emulgerat i vatten. Epoxifärger utmärks av mycket hög slitstyrka och vatten/kemikalieresistens. Epoxifärg används idag främst på betonggolv i utsatta miljöer. Det är viktigt att underlaget som skall målas är torrt och inte utsatt för fukt underifrån. Epoxifärg bör inte användas utomhus eftersom den kritar snabbt och kraftigt.

 

Etsa

Fräta in fördjupningar i glas eller metall med flera ämnen.

 

F

Fuktbalans/dynamik

Beskriver hur lätt fukt kan transporteras ut och in ur underlaget och färgen.

 

Fuktkvot

Den faktiska mängden fukt i ett material.

 

Fuktmätare

En apparat som med olika metoder mäter fukthalten i träet, till exempel med elektrisk spänning.

 

Fungicid

Ett ämne med förmåga att döda svampar, som mögelsvamp.

 

Färg

En färg består av tre huvudingredienser: Bindmedel, pigment och lösningsmedel. Dessutom ingår oftast ett eller flera tillsatsmedel som ger färgen dess slutliga egenskap. Valet av bindmedelstyp är dock det viktigaste för att uppnå önskade egenskaper. Därför är olika färger anpassade för utom- eller inomhusbruk och för trä, metall eller puts och liknande. Färg är oftast en fyllig och täckande produkt med långt underhållsintervall.

 

Färgfilm

Den yta som blir kvar (bindemedel, pigment) efter att färgen har torkat.

 

G

Glans

Anger hur matt eller blank en yta upplevs. Glans uppdelas i följande områden: högblank, blank, halvblank, halvmatt, matt och helmatt. Glansvärdet mäts med en glansmätare.

 

Gräng

Spackel- eller färgyta som har en mer eller mindre knottrig struktur på ytan.

 

Grundolja

Avser produkter som tränger djupt ner i träet och skyddar mot fukt, mögel- och rötsvampar. Används före vidare målning på trä utomhus.

 

K

Kalkfärg

Kalkfärger är baserade på släckt kalk i vatten. De reagerar med mineraliska underlag och ger färgfilmer som är mycket öppna för vatten. Rena kalkfärger skall appliceras i många tunna lager med mellanliggande vattning av ytan. De är starkt alkaliska och kräver försiktighet vid användning. Målning med rena kalkfärger är relativt komplicerat och bör överlåtas till yrkesmän.

 

Kondens

Vatten som uppkommit genom kondensering från gas- till vätskefas.

 

Kritning

Färgen påverkas och bryts ned av solljus vilket gör den spröd samtidigt som kulören och glansen förändras. Oftast blir den ljusare och mattare.

 

Kulör

Verklig kulör och upplevd kulör. Upplevd kulör upplevs på den målade ytan som ljusare och starkare än den verkliga på ett litet färgprov.

 

Kulörsortiment

Här anges kulörer som finns färdiga som lagerkulörer. Oftast kan de olika färgkvaliteterna brytas till en mängd olika kulörer från speciella baser med brytfärger (pigment) i butik via automatiserade doseringsmaskiner.

 

L

Lackfärg

Oftast färger som blir hårda och repfasta, för ytor som utsätts för påfrestning.

 

Lasyr

Ger ett genomskinligt tunt skikt. Lasyr kan fås i olika kulörer och har kort underhållsintervall men är enkelt att underhålla. I regel räcker lätt avborstning och applicering av ny lasyr.

Latex (akrylatfärg)

Latexfärger finns för målning både inne och ute. Förutom latexfärgers miljövänlighet utmärks de av snabb torktid, god vidhäftning och mycket god kulör- och glanshållning utomhus. Latexfärger behåller sin flexibilitet under lång tid. Utomhus har akrylatfärger de allra bästa egenskaperna. Utomhus skall allt trä grundmålas med vattenburen färg före färdigmålning med latexfärg.

 

Linoljeblåsor

Vid den första målningen av en träfasad med linoljefärg (vanligt fram till före 1950) grundade man ofta med en blandning av terpentin och linolja, så kallad halvoljning. Efter flera ommålningar blir färgskiktet för tätt och vid värme kan linoljan ombildas till gas som expanderar och tränger bort färgen från underlaget i form av blåsor.

 

Linoljefärg

Baseras på huvudsakligaste kokt linolja. Idag pigmenteras linoljefärg med vanliga pigment. Lösningsmedlet brukade förr vara terpentin men idag är det oftast alifatnafta. Linoljefärg torkar långsamt, kritar relativt snabbt och färgen blir så småningom spröd. Linoljefärg används idag huvudsakligen utomhus på trä.

 

Lösningsmedel

Oftast vatten eller alifatnafta. Har som huvudsaklig uppgift att göra det möjligt att överföra färgen från burken till ytan med avsett verktyg. Därefter dunstar lösningsmedlet bort och färgen torkar.

 

 

M

Materialåtgång (sträckförmåga)

Beskriver hur många kvadratmeter en liter färg normalt räcker till vid en applicering. Detta är en ungefärlig siffra beroende på variation i underlagets skick, sugning och struktur. Det bör noteras att siffran anger materialåtgång per applicering. Skall färgen appliceras exempelvis två gånger skall sträckförmågan för den färdig yta halveras.

 

Miljödeklaration

För flertalet av Beckers produkter finns en miljödeklaration som beskriver emissioner från färgyta, energiåtgång och många andra miljöfaktorer. Eftersom dessa blad kan genomgå justeringar över tid så finns alltid aktuell utgåva att hämta här.

 

 

Ö

Öppentid

Den tid färgen är justerbar från det att den målats på en yta.

Exempel: den som målar kan släta ut färgen eller justera en rinning.

 

Övermålningsbar

Anger ungefärlig torktid baserat på praktiska provningar. För att kunna ge jämförande värden anges dessa tider vid bestämd temperatur och luftfuktighet. Lägre temperatur ger oftast en längre torktid. Hög luftfuktighet kan också förlänga torktiden för främst vattenburna färger. Färgens sluthårdhet kan ofta ta längre tid än vad som anges under rubriken torktid som närmast anger när färgytan är brukstorr/hanterbar.

sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör